Klubové pravidlá

1. Členská karta

a. Neprenosnosť. Členská karta Clubu Penati (CP) je vydávaná na meno a je neprenosná, s výnimkou najbližšieho rodinného príslušníka: manžel/manželka, partner/partnerka. Toto pravidlo neplatí v prípade ak je na karte  uvedených viac mien držiteľov ako jedno. Kartu môže používať len oprávnený užívateľ, ktorého meno je uvedené na karte. Prenosnosť karty na ďalších rodinných príslušníkov napr. dcéra, syn, resp. firemných spolupracovníkov nie je povolená. Porušenie tohto pravidla zo strany člena môže viesť k ukončeniu členstva.

 b. Platnosť karty je obmedzená na jeden rok na základe podpísanej zmluvy. V areáli CP môže člen klubu a jeho hosť využívať športové  relaxačné, spoločenské, pracovné a rokovacie kapacity klubu bezplatne (s výnimkou doplnkových služieb uvedených v tabuľke na záver).

c.  Hostia. Každý člen klubu môže využiť možnosť pozvať do klubového zariadenia svojich hostí, na jednu kartu však najviac troch /3 /. Je to však možné len v prípade, ak je člen v klube osobne prítomný. V prípade neprítomnosti držiteľa karty, nebude jeho hosťom užívanie klubových zariadení umožnené. Väčší počet pozvaných hostí na jednu kartu je možný len výnimočne a musí mu predchádzať súhlas riaditeľa CP.

d. Strata karty. Karta je majetkom klubu, člen klubu je povinný kartu chrániť pred poškodením a prípadnú stratu alebo odcudzenie bezodkladne nahlásiť vedeniu klubu.

e. Vrátenie karty. V prípade že člen nepredlžuje členstvo v klube, je povinný kartu ihneď po vyzvaní vedením CP členskú kartu vrátiť.

2. Vstup a registrácia v CP

a. Člen. Členovia CP sú vždy povinní pri vstupe do areálu preukázať sa pracovníkom Informačnej služby (IS) členskou kartou. Skutočne trváme na zautomatizovaní procesu, kedy prichádzajúci člen prezentuje svoju členskú kartu pracovníkovi Informačnej služby, pretože iba týmto spôsobom vieme garantovať , že klubové zariadenia budú slúžiť len svojim členom.  Ak z rôznych dôvodov člen  kartu nepredloží, pracovník IS umožní vstup členovi do klubu až po telefonickom overení čísla karty a mena jej užívateľa u vedenia  klubu. Pracovník IS je oprávnený požiadať prichádzajúceho člena o preukázanie sa totožnosti (občiansky / vodičský preukaz). Toto oprávnenie má i prevádzkový personál klubu.

b. Nahlásenie hostí. Člen klubu pri svojom vstupe do areálu nahlási pracovníkovi Informačnej služby počet hostí, ktorí prídu za ním a budú sa hlásiť na číslo jeho karty. Z tohto dôvodu je potrebné, aby člen vždy oboznámil svojich priateľov s číslom svojej členskej karty. V prípade, keď sú hostia v klube skôr ako samotný člen, je potrebné aby člen klubu o tejto skutočnosti vopred informoval recepciu oznámením počtu hostí a čísla svojej členskej karty. V tomto prípade hostia počkajú na príchod člena klubu na parkovisku, resp. vo foyer klubu. Znovu opakujeme, že v prípade neprítomnosti držiteľa karty, nebude jeho hosťom užívanie klubových zariadení umožnené.

c. Vstup hostí. Hosť do areálu vstupuje po nahlásení čísla členskej karty člena, ktorý ho do klubu pozval. Hosť môže byť nahlásený pracovníkovi IS osobne členom klubu pri jeho príchode, alebo pracovníčkou recepcie, potom ako jej člen klubu ohlásil očakávanú návštevu. Ak pracovník IS nemá  žiadnu informáciu o prichádzajúcom hosťovi, neumožní mu vstup do klubu.


3. Pravidlá využívania CP – časť Spoločenská

a.  Člen. Členovia klubu využívajú strediská spoločenskej časti  bez obmedzenia, v čase 7.00 – 22.00 hod. V prípade, ak na dverách niektorej z miestností nevisí oznam o jej obsadení, má člen klubu možnosť túto miestnosť využívať.

b.  Organizovanie akcií v klube. Člen klubu môže požiadať o umožnenie usporiadania uzavretého firemného podujatia, alebo rodinnej oslavy v spoločenských priestoroch klubu. V tomto prípade je miestnosť rezervovaná až po záväznej objednávke, ktorú adresuje člen riaditeľovi klubu písomne (mailom). Písomná objednávka musí obsahovať požiadavku na konkrétnu miestnosť, počet účastníkov, termín konania akcie, požiadavku technického zabezpečenia, požiadavku zabezpečenia občerstvenia, počet hostí, spôsob platby a uvedenie kontaktnej osoby, zodpovednej za priebeh akcie. Vedenie klubu si vyhradzuje právo rozhodnúť o každej žiadosti osobitne tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli obmedzení ostatní členovia klubu.

c.  Platenie za organizované akcie. Členovi klubu nie je účtovaný žiadny prenájom za priestory, v ktorých sa akcia uskutoční. Výnimkou sú sála a reštaurácia v prípade hromadného podujatia. CP si vyhradzuje právo vyžiadať od člena, objednávateľa akcie zálohu zo sumy výdavkov za občerstvenie (technické zabezpečenie) akcie vopred. Po uskutočnení akcie je možné zvyšnú sumu uhradiť v hotovosti, kreditnou kartou alebo faktúrou.

d.  Platenie za konzumáciu. Pri objednávke jedál a nápojov oznámi člen klubu obsluhujúcemu personálu číslo svojej karty. Hosť člena klubu uvádza pri objednávke taktiež číslo karty člena, svojho hostiteľa. Každý člen klubu si musí byť vedomý, že svoju dennú konzumáciu jedál, nápojov resp. masérskych služieb musí uhradiť v deň konzumácie. Úhradu je možné uskutočniť buď priamo v stredisku konzumácie (okrem masérskych služieb, ktoré sú platené na recepcii), alebo pri odchode z klubu na recepcii v hotovosti alebo kreditnou kartou. V prípade, ak člen klubu nemá k dispozícii potrebnú hotovosť, resp. kreditnú kartu, personál klubu mu vystaví tzv.  pred účet, na ktorom sú zaznamenané všetky konzumované položky. Člen svojim podpisom potvrdí správnosť účtovanej sumy a účet uhradí pri svojej najbližšej návšteve klubu. V prípade využitia platených služieb nesie člen klubu  plnú zodpovednosť za úhradu nielen svojho účtu, ale i účtu svojich hostí.  Z prevádzkových dôvodov nemôžu byť obsluhujúcim personálom akceptované objednávky detí, osôb mladších ako 12 rokov. Dôvodom je to, že v praxi sme sa stretli s prípadmi, kedy deti pri objednávke skomolili číslo karty, nepriznali sa k objednávke zmrzliny a pod. a následne sa vyskytli problémy pri zúčtovaní hosťa.

e.  Fajčenie. Club Penati sa profiluje ako klub športu, relaxu a zdravého životného štýlu. V celej spoločenskej časti sa od členov klubu a hostí vyžaduje rešpektovanie povolenia  fajčiť len vo vymedzených priestoroch: odpočinková zóna na 1.poschodí pri Lobby bare a Cigar room. Mimo vymedzených priestorov fajčenie nie je povolené.

f.   Dress code. Členom klubu a ich hosťom sa odporúča, aby sa v priestoroch spoločenskej časti, vrátane reštauračnej časti, pohybovali vo formálnom oblečení. Obsluhujúci personál má právo kedykoľvek odmietnuť obslúžiť hosťa, ktorý sa v spoločenskej časti klubu (foyer, reštaurácia, klubovne) pohybuje v športovom oblečení.

Žiadame všetkých návštevníkov klubu, aby si svoje športové vaky (tenisové, golfové...) neodkladali v priestore foyer, reštaurácie a neznehodnocovali tento spoločenský priestor, ale na tento účel využili šatňu. Personál  Clubu Penati s odložením batožiny členom a hosťom do šatne rád pomôže.

g.   Ubytovanie. Využívanie ubytovacej kapacity je poskytnuté členom klubu prednostne. Hostia člena klubu môžu využiť ubytovaciu kapacitu v prípade, ak o ňu  predtým nepožiadal iný člen klubu. Každý z piatich apartmánov je k dispozícii v aktuálnej cene / deň pobytu, vrátane raňajok a využitia športovo relaxačných služieb. Konzumácia položiek minibaru nie je súčasťou ceny za ubytovanie. Člen klubu pri objednávke ubytovania nahlási, či úhradu ubytovania vykoná samotný ubytovaný hosť, alebo platbu za ubytovanie uhradí objednávajúci člen klubu. Úhrada ubytovania musí byť uskutočnená najneskôr v deň ukončenia pobytu.

h.  Pobyt mladistvých. Club Penati sa profiluje ako family business club, s prevládajúcou business klientelou, nie mládežnícky alebo študentský klub. Ešte raz zdôrazňujeme, že mladiství /vo veku 12 – 18 rokov/ môžu klub navštevovať len v sprievode svojich rodičov, držiteľov karty. Je prísne zakázaná prenosnosť karty z rodičov na deti bez ohľadu na ich vek , napr. aj keď dcéra alebo syn majú 30 rokov.

i.  Pobyt a pohyb detí.  Za deti považujeme chlapcov a dievčatá do 12 rokov. V dôsledku zabezpečenia klubovej atmosféry žiadame členov klubu, aby sa s deťmi  v klube zdržali v zimnej sezóne (19.9. – 9.5.) najneskôr do 19.00 hod.  V letnej sezóne do 20.00 hod. Z bezpečnostných dôvodov platí prísny zákaz vstupu detí do posilňovne a výrobných stredísk reštauračnej prevádzky – kuchyňa, bary. Žiadame všetkých rodičov, aby rešpektovali právo ostatných členov na kľud hlavne v relaxačnej časti klubu a aby i s ohľadom na možné zranenie minimalizovali behanie detí, resp. krik okolo bazénov, ale i v ostatných častiach klubu. Zvlášť upozorňujeme na dohľad nad deťmi v priestore okolo bazénov (vonkajších i vnútorného), kde hrozí nebezpečenstvo šmyku. Objednávky jedál a nápojov zo strany detí nebudú z prevádzkových dôvodov obsluhujúcim personálom akceptované. Klub vyjadruje svoj vysoko priateľský postoj voči rodinám  s deťmi, musíme  byť však vyvážení voči nárokom všetkých našich návštevníkov, predovšetkým business klientely. Rodinám s deťmi je k dispozícii zdarma Detský kútik, ktorý sa nachádza neďaleko dámskej šatne.


4. Pravidlá využívania CP –Športovo relaxačná časť

a.  Vstup, náramky od skriniek. Vstup do športovej časti je  možný len cez hlavný klubový vchod, okolo recepcie, nie skôr ako o 7.00 hod. Náramky  od skriniek v šatniach muži - ženy vydáva šatniarka v počte  1 náramok / osoba. Dovoľujeme si vás upozorniť, aby ste po odchode zo šatne náramok šatniarke opätovne vrátili. Radi by sme minimalizovali situácie, kedy v dôsledku toho, že návštevník klubu náramok od skrinky nevráti (zabudne si ho vo vrecku oblečenia...) obmedzujeme kapacitu voľných skriniek pre ďalších návštevníkov. Prevádzková doba všetkých športovo – relaxačných prevádzok končí o 22.00 hod. Prosíme všetkých návštevníkov aby po 21.45 hod. už svoje aktivity vo všetkých prevádzkach športovej a wellness časti ukončili. Aby o 22.00 boli schopní opustiť klub. Ďakujeme za porozumenie. Užívanie akýchkoľvek športových a relaxačných priestorov klubu po 22.00 je prísne zakázané. Klub nenesie zodpovednosť za akýkoľvek prípadný úraz, ktorý sa stal po 22.00 hod. v športovej alebo relaxačnej prevádzke.

b.    Rezervácia športovísk. Pri  využívaní  jednotlivých športovísk odporúčame členom prednostne si rezervovať požadované športovisko /tenisový, squashový, ricochetový kurt, golfový simulátor, stôl na stolný tenis, bedmintonový koberec so sieťou, telocvičňa) na určitý deň a hodinu telefonicky, alebo osobne pri predchádzajúcej návšteve klubu. Na zabezpečenie rovnomerného využívania športovísk všetkými členmi, akceptujte prosím podmienku, že každý člen si môže vopred rezervovať vždy len 1 termín a to na dobu maximálne:

tenis 2 hodiny, golfový simulátor 2 hodiny, telocvičňa 2 hodiny,  squash, ricochet, stolný tenis 1 hodinu, bedmintonový koberec 1 hodinu.

Aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam, žiadame členov, aby pri rezervovaní precízne vyslovovali číslo svojej karty a nechali si ho potvrdiť recepčnou. Člen klubu je povinný oznámiť recepcii nevyužitie rezervácie bezodkladne po tom, ako nastanú dôvody, ktoré mu neumožnia v daný deň športovú kapacitu využiť. Ak objednávateľ rezervácie opakovane neoznámi vopred (telefonicky, alebo osobne), že sa svojej rezervácie vzdáva, vyhradzuje si vedenie klubu právo pristúpiť k pozastaveniu možnosti rezervácie športového zariadenia  na určenú dobu. K návšteve posilňovne nie je rezervácia potrebná.

c. Využívanie relaxačných prevádzok. Športová časť klubu poskytuje svojim členom možnosť zdarma využívať vnútorný bazén,  suché sauny,  parné sauny,  vírivé vane a solárium. Služby maséra (- rky)  poskytujeme za úplatu. Z hygienických dôvodov odporúčame pred použitím sauny použiť sprchu a riadiť sa pokynmi pre využívanie sauny, ktoré sa nachádzajú priamo pri vstupe do sauny.

Zvlášť pri využívaní vírivej vane žiadame členov klubu o tolerantnosť v primeranej dĺžke pobytu vo vani. Skontrolujte si prosím svoje vrecká pred vstupom do vírivky, viackrát bola mimo prevádzky len z dôvodu upchania predmetmi, ktoré v nej hostia omylom nechali, alebo ktoré do vírivky vhodili deti. Taktiež kozmetické prípravky (pleťové vody, krémy, mlieka), ktoré nie sú pred použitím vírivky odstránené sprchou, spôsobujú znečistenie vody.

Opäť podčiarkujeme rodičom detí, aby rešpektovali ostatných návštevníkov a snažili sa minimalizovať rušenie kľudu v relaxačných prevádzkach hlavne po 18.00 hod. Cenník masérskych služieb tvorí prílohu klubových pravidiel. Používanie relaxačných prevádzok po 22.00 hod., kedy končí prevádzková doba klubu, je prísne zakázané.

d. Rezervácia relaxačných prevádzok. K návšteve vnútorného bazéna a všetkých relaxačných prevádzok nie je rezervácia potrebná. U plavčíka je možné rezervovať si solárium na dobu max. 30 minút / osoba.

e.  Využívanie športových prevádzok. Z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov sa členovia klubu a hostia pri využívaní športových prevádzok riadia  pravidlami vstupu a využívania jednotlivých zariadení a priestorov, ktoré sú umiestnené v pánskej a dámskej šatni.  V prípade využívania vnútorných športových stredísk sa osobitne odporúča vhodné športové obutie so svetlou podrážkou. Dbajte prosím na to, že obuv znečistená antukou môže vážne poškodiť taraflexový povrch športovej haly, resp. znečistiť priestory šatne a chodieb športovej časti klubu. Klub ponúka aj zapožičanie rôznych športových náčiní prostredníctvom pracovníka fitnes. Služby kvalifikovaného trénera vo fitness časti je možné využívať bezplatne. Pokiaľ má však člen klubu záujem o  ucelenú tréningovú jednotku, túto službu mu CP môže sprostredkovať u profesionálneho fitness trénera, ktorý však nie je zamestnancom klubu. Úhradu si dohodne člen klubu priamo s trénerom.

f.    Poskytovanie osušiek. CP poskytuje návštevníkom športovej časti osušky  plachty a uteráky, ktoré nájdete v skrinke. Na požiadanie vám plavčík rád poskytne 1 plachtu naviac, prípadne župan, ktorý je k dispozícii počas zimnej sezóny (1.11. – 15.3.).Použitú bielizeň vhoďte prosím do košov, ktoré sa nachádzajú v šatniach.

g. Pitný režim. Zabezpečenie pitného režimu poskytujú v celom športovom areáli rozmiestnené vodné rezervoáre. Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste po použití vhodili pohár do zberného koša a v priestore zásobníkov  udržovali čistotu.

i. Fajčenie, alkohol. V celej športovej časti platí prísny zákaz fajčenia. Člen klubu nie je oprávnený využívať v športovej a relaxačnej časti zariadenia a priestory klubu pokiaľ je pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok a ak svojim správaním ruší ostatných členov, alebo návštevníkov klubu.


5. Pravidlá využívania CP – časť vonkajšie bazény a okolie

a. Pobyt pri vonkajších bazénoch. Počas letnej sezóny (9.5. – 19.9.) sú v prevádzke vonkajšie i vnútorný bazén. Členom klubu sú v priestore okolo vonkajších bazénov a na priľahlej trávnatej ploche k dispozícii lehátka, slnečníky a osušky. Osušky vydáva šatniarka v počte 1 ks / osoba. Dovoľujeme si vás požiadať o pochopenie, aby ste pri svojom pobyte pri vonkajších bazénoch optimalizovali spotrebu osušiek, berúc do úvahy i fakt ochrany životného prostredia – chemické čistenie bielizne. Zároveň vás žiadame, aby ste pri odchode z lehátka osušku vhodili do koša na bielizeň a nenechávali ju na lehátku.

V dôsledku zabezpečenia čistoty interiérových priestorov  je do  priestoru vnútorného bazéna  zakázané vstupovať z vonkajšieho priestoru v akejkoľvek obuvi. Odporúčame Vám nechať si svoju letnú obuv pred  vchodom, alebo použiť bočný vchod  do športovej časti.

Z bezpečnostných dôvodov Vás žiadame, aby ste dohliadli na svoje deti  pri ich pohybe v okolí bazénov. Všetky osoby mladšie ako 12 rokov musia byť počas svojho pobytu v bazénoch a na priľahlej ploche sprevádzané dospelou osobou. Pobyt v bazénoch v celotelových plavkách tzv. burkini, nie je možný.

b.Plavčík. V priestore pri vnútornom a detskom bazéne (mesiace jún-august) majú svoje stanovište plavčíci. Dohliada na priestor vonkajších, vnútorného bazéna, detského bazéna, priľahlú zónu oddychu – pláž pri bazéne, trávnatú plochu, tenisové kurty. V prípade akejkoľvek potreby  (manipulácia s lehátkom, slnečníkom, prinesenie podušky na lehátko...) ich prosím kontaktujte.

c.  Kúpanie, opaľovanie. Vstup do bazénov je možný len v plavkách. Pred vstupom  Vám odporúčame použiť sprchu. Dámam odporúčame, aby pri slnení a kúpaní použili oba diely plaviek. Kúpanie v celotelových plavkách, tz. burkini nie je možné.

d.  Konzumácia v bazéne. Fajčenie, konzumácia jedál a nápojov v bazéne a priamo na jeho okraji je z hygienických príčin prísne zakázané. Používanie sklenených pohárov v bazéne a jeho okolí je zakázané z bezpečnostných dôvodov.

e. Zvieratá v klube. Vstup zvierat (psov, mačiek a podobne) do priestorov Clubu Penati je zakázaný. Člen, ktorý nerešpektuje toto nariadenie bude požiadaný, aby klub opustil.

f.   Používanie lehátok. Kvôli sprehľadneniu obsadenosti lehátok vás žiadame, aby ste pri svojom odchode z lehátka (pri vonkajších i vnútornom bazéne) vhodili použité osušky do pripraveného koša. Prispejete k tomu, že ďalší hosť môže hneď použiť lehátko, ktoré ste opustili.


6. Záverečné ustanovenie

a. Čistota. CP sa snaží poskytnúť svojim návštevníkom príjemné, vždy čisté prostredie k športovaniu, relaxu, tráveniu voľných chvíľ v kruhu rodiny, vašich priateľov, k organizovaniu rôznych menších či väčších firemných, alebo súkromných podujatí. K tomu, aby sa každý návštevník Clubu Penati cítil príjemne a aby sa vždy pohyboval v čistom prostredí môžete veľkou mierou prispieť i vy. Či už je to odkladaním použitých pohárov do odpadkových košov, použitej bielizne do košov na bielizeň, používaním čistej športovej obuvi, rešpektovaním fajčiarskych priestorov apod.

b. Riešenie sporov. V prípade, ak by došlo k sporu medzi členmi klubu, ktorý by vyplynul z rozličnej interpretácie klubových pravidiel, vyhradzuje si vedenie klubu právo, že členovia budú rešpektovať záverečné stanovisko vedenia klubu reprezentované jeho riaditeľom.

c. Tresty. V prípade, ak člen klubu vážne poruší pravidlá Clubu Penati spôsobom, že nerešpektuje neprenosnosť karty (Pravidlo 1 a) a svoju členskú kartu zverí k používaniu ďalšej osobe, vyhradzuje si Club Penati právo uložiť tomuto členovi sankčný poplatok vo výške 1500,-€, alebo zákaz používania členskej karty na obdobie 3 mesiacov. Pri opakovanom porušení pravidiel si Club Penati vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou zrušiť tomuto členovi členstvo v klube.