Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov

Memorandum na ochranu osobných údajov spoločnosti RENOMÉ, a.s.

Ochrana súkromia našich zákazníkov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

 Toto Memorandum na Ochranu osobných údajov (ďalej len ako „Memorandum“), vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať ak máte otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto Memorande dôkladne prečítali.

 1. O nás

Spoločnosť RENOMÉ, a.s. (ďalej ako „Club PENATI“) sa zameriava na komplexné poskytovanie služieb v oblasti správy bytových domov, zabezpečovania revízií a údržby častí domov a bytov ako aj poskytovanie súvisiacich služieb vyplývajúcich zo správy bytov, bytových domov a administratívnych budov.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR), zákonom o ochrane osobných údajov ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje zákazníkov je spoločnosť RENOMÉ, a.s. so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava IČO: 35 770 481, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2177/B

2. Aké údaje o vás spracúvame?

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

V Clube PENATI spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám vedeli poskytnúť profesionálne služby správy, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený obsahom nášho zmluvného vzťahu alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

V Clube PENATI spracúvame iba také osobné údaje, ktoré nám zverujete v súvislosti s poskytovaním služieb členom klubu, zadanej najmä prostredníctvom Zmluvných vzťahov. V tomto zmysle spracúvame o vás iba meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu. V súvislosti s poskytnutím našej služby môžeme od vás v prípade opodstatnenia požadovať aj ďalšie údaje.

V Clube PENATI môžeme spracúvať aj také osobné údaje, ktoré nám o vás poskytla tretia osoba, o čom vás budeme bezodkladne informovať. Ak ste osobou, ktorá nám poskytla osobné údaje inej dotknutej osoby, rátame s tým, že disponujete jej súhlasom na to, aby ste nám také údaje mohli poskytnúť a ste pripravený nám kedykoľvek taký súhlas preukázať; dotknutú osobu informujeme o tom, že jej osobné údaje máme od vás.

 Medzi spracúvané údaje patria predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov:

Fakturačné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónny kontakt, adresa doručenia.

Registračné údaje: údaje získané pri objednaní si našej služby. 

Transakčné údaje: údaje o prijatých a odoslaných platbách,

Marketingové údaje: meno a priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.

3. Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme za účelom vstupu členov do klubu a evidencie poskytnutých služieb na následné úhradu nákladov člena klubu.

4. Na aký účel spracúvame vaše údaje?

 Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že vaše osobné údaje potrebujeme na poskytnutie vami požadovanej služby, ktorej zabezpečenie si u nás objednáte alebo v rámci výkonu poskytovania služieb Clubu PENATI. Evidencia vašich údajov slúži aj na ochranu majetku. Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu teda získavame od vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame v Clube PENATI na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

§  identifikácia a overenie identifikácie zákazníkov

§  uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov

§  registrácia zákazníkov v rámci internetovej platformy

§  ochrana majetku a zdravia

§  oslovovanie zákazníkov s ponukou služieb

§  plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov

5. Chránime vaše údaje

V Clube PENATI platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby prístup k vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované mimo Clubu PENATI s výnimkou prípadov, kedy sme oprávnení tak postupovať v rámci realizácie našej služby alebo na základe príslušného právneho predpisu (napr. ak nás o to požiada polícia, či daňový úrad).

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Oprávnenie spracúvať osobné údaje v mene Clubu PENATI vyplýva našim zamestnancom z pracovnoprávneho vzťahu s Clubom PENATI, ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Naši zamestnanci majú prísne regulované prístupové oprávnenia do jednotlivých systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich zákazníkov.

Pri spracúvaní vašich údajov sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:

 §  Spracúvame a zhromažďujeme vaše osobné údaje len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu dosiahnutia účelu, na ktorý sme tieto osobné údaje získali.

§  Vedome a neoprávnene nezasahujeme do vášho práva na ochranu súkromia.

§  Chránime vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím.

§  Všetci naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje zákazníkov nesmú poskytovať tretím stranám.

6. Kam putujú vaše osobné údaje (kategórie príjemcov)

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované mimo Club PENATI s výnimkou prípadov, kedy nám takýto postup vyplýva z vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu. To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám, resp. príjemcom, ak nám túto povinnosť ukladá priamo zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme bezdôvodne žiadnym subjektom. Je však potrebné, aby niektoré osobné údaje boli sprístupnené vopred určenému okruhu príjemcov osobných údajov. Je tomu tak v prípade ak sprístupníme vaše údaje dodávateľom služieb s ktorými spolupracujeme ako sú firmy poskytujúce reštauračné a ubytovacie služby v Clube PENATI. Ďalej môžeme sprístupňovať vaše údaje v súvislosti so zabezpečovaní IT správy našich informačných systémov.

V prípade ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby ktorej sprístupňujeme osobné údaje a ktorá ich spracúva v našom mene ako sprostredkovateľ, dbáme na dodržiavanie a plnenie bezpečnostných požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov.

7. Aké máte práva?

Máte právo na prístup k vašim údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 §  totožnosť a kontaktné údaje Clubu PENATI

§  účely spracúvania

§  kategórie osobných údajov

§  kategórie príjemcov Vašich údajov

§  spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

§  doby spracúvania údajov

§  informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje

§  informáciu o právach namietať, vymazať, obmedziť osobné údaje.

Máte právo na opravu vašich údajov

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne. Bez vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli Clubu PENATI.  

Ako náš zákazník máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne informácie, najmä pokiaľ ide o adresu poskytnutia našej služby, prípade iných kontaktných údajov.

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Vaše právo namietať vám prislúcha predovšetkým v prípadoch, ak spracúvame vaše osobné údaje pre potreby oprávneného záujmu na našej strane.

Pokiaľ si neželáte, aby sme používali vaše osobné údaje na priamy marketing v rámci oslovovania s ponukou našich služieb, môžete zmeniť vaše marketingové preferencie tak, aby sme vaše údaje viac na tento účel nepoužívali.

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania vašich údajov

Za určitých okolností môže nastať situácia, že vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať

Máte právo na vymazanie vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. V tejto súvislosti ste ako zákazník povinný preukázať na základe relevantných dokladov nezákonnosť spracúvania.

Máte právo na prenos vašich údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorý v žiadosti doručenej na: osobne.udaje@penati.sk, riadne označíte vrátane emailovej adresy tretej strany. 

Ako si uplatníte vaše práva k osobným údajom*

Všetky vaše práva k osobným údajom si môžete v Clube PENATI uplatniť zaslaním žiadosti na:

Emailovú adresu: osobne.udaje@penati.sk

Korešpondenčnú adresu: RENOMÉ, a.s., Šulekova 70, 811 03 Bratislava

Club PENATI si v zmysle GDPR vyhradzuje právo požadovať identifikačné údaje dotknutej osoby, aby v záujme ochrany práv dotknutých osôb zabezpečila dostatočnú identifikáciu osoby žiadateľa

Club PENATI má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Club PENATI informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Club PENATI má právo buď: i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

8. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. V prípade ak je právnym základom spracúvania vašich osobných údajov plnenie zmluvnej povinnosti, spracúvame vaše údaje minimálne do doby poskytovania našej služby. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame.

Predpokladané doby uchovávania osobných údajov:

Účel:

 

Právny základ

Doba uchovávania po splnení účelu/uzatvorenia obchodu

Plnenie zmluvnej povinnosti 

Plnenie zmluvy 

5 rokov

Reklamácie

Plnenie zmluvy

5 rokov

Registrácia a identifikácia zákazníkov

Plnenie zmluvy

5 rokov

Ochrana majetku

Oprávnený záujem /Zákon

5 rokov

Dane a účtovníctvo

Zákon

10 rokov

 

9. Spracúvanie vašich osobných údajov na základe súhlasu

V rámci poskytovania našich služieb môžu nastať aj situácie, kedy bude potrebné na spracúvanie vašich osobných údajov vyžiadanie vášho súhlasu s ich spracúvaním. V takom prípade a pred realizáciou takej služby bude od vás príslušný súhlas vyžiadaný. Všetky súhlasy, ktoré nám udelíte na spracúvanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na osobne.udaje@penati.skPoskytnutie vašich osobných údajov je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a ste oprávnení odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na osobne.udaje@penati.sk.

PaedDr. Juraj Pčolinský, v.r.                                                 Ing. Štefan Holič, v.r.

predseda predstavenstva                                                   člen predstavenstva

 

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb

 

 Obsah

Identifikácia spoločnosti

Úvod

Pojmy

Postup spracovania žiadostí

Práva dotknutej osoby

Právo na prístup

Právny rámec (Článok 15 Nariadenia):

Právo na opravu

Právny rámec (Článok 16 Nariadenia):

Právo na vymazanie („zabúdanie“)

Právny rámec (Článok 17 Nariadenia):

Právo na obmedzenie spracúvania

Právny rámec (Článok 18 Nariadenia):

Právo na prenosnosť

Právny rámec (Článok 20 Nariadenia):

Právo namietať

Právny rámec (Článok 21 Nariadenia):

Oznámenie tretím stranám

Právny rámec (Článok 19 Nariadenia):

 

 

 

Identifikácia spoločnosti

Spoločnosť: RENOMÉ, a.s.

Šulekova 70, 831 03 Bratislava

IČO: 35 770 481

DIČ: 2020275191

IČ DPH: SK2020275191

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2177/B

Koordinátor: Juraj Pčolinský, Štefan Holič

e-mail: osobne.udaje@penati.sk

Zodpovedná osoba: Peter Blaha

e-mail: osobne.udaje@penati.sk

 

 

Úvod

Cieľom tohto dokumentu je popísať postupy ako reagovať na uplatnenie práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ ) v Spoločnosti.

Dokument uvádza pre každé právo dotknutej osoby príslušný právny rámec a postup krokov, ktoré je nevyhnutné vykonať na jeho naplnenie.

Pojmy

Koordinátor je Spoločnosťou určená a poverená osoba pre výkon dohľadu ochrany osobných údajov v postavení interného alebo externého pracovníka, ktorého pracovnou náplňou je okrem iného, zabezpečenie splnenia úloh v oblasti ochrany osobných údajov a dodržiavania súladu s príslušným nariadením. Koordinátor môže byť zároveň vlastníkom agendy alebo oprávnenou osobu alebo členom orgánov Spoločnosti.

Všetky ostatné pojmy používané v tomto dokumente sú definované v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Odkaz na slovenské znenie nariadenia:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679

 Odkaz na anglické znenie nariadenia:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

 

Postup spracovania žiadostí

Možnosti doručenia žiadosti na uplatnenie práva dotknutej osoby - žiadateľa:

 

a) Elektronickou poštou na adrese osobne.udaje@penati.sk;

b) Osobne Koordinátorovi.

 

Koordinátor overí, či žiadosť podala oprávnená dotknutá osoba.

Koordinátor overí, či sú spracúvané osobné údaje žiadateľa.

V prípade, ak sú spracúvané osobné údaje o žiadateľovi, Koordinátor alebo iný príslušný orgán spoločnosti rozhodne ohľadom žiadosti žiadateľa a vykoná následné úkony.

V prípade, ak v spoločnosti nie sú spracúvané osobné údaje žiadateľa, Koordinátor potvrdí túto informáciu žiadateľovi.

Práva dotknutej osoby

Právo na prístup

Právny rámec (Článok 15 Nariadenia):

1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.

3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3. nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo na opravu

Právny rámec (Článok 16 Nariadenia):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

Právo na vymazanie („zabúdanie“)

Právny rámec (Článok 17 Nariadenia):

1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb CLUBU PENATI podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

2. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval sprostredkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Právny rámec (Článok 18 Nariadenia):

1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 

3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

Právo na prenosnosť

Právny rámec (Článok 20 Nariadenia):

1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 – právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo namietať

Právny rámec (Článok 21 Nariadenia):

1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácií s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

Oznámenie tretím stranám

Právny rámec (Článok 19 Nariadenia):

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.